Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Gość


Nasze ośrodki


Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

II stopień (studia magisterskie)

Opis specjalności

Celem specjalności Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest nauczenie Studenta posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, podstawową wiedzą ekonomiczną oraz wiedzą z zakresu wykładni prawa.

 • Wiodącą dziedziną w zakresie, której odbywa się kształcenie, jest prawo publiczne, a zatem Student będzie wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.
 • W trakcie nauki Student opanuje wiedzę, a także umiejętności praktyczne m.in. w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jednostkami administracyjnymi, zarządzania finansami publicznymi, organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów.
 • W ramach specjalności, dzięki profilowi praktycznemu studiów, Student pozna specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli.
 • Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu Student pozyska wiedzę m.in. zamówień publicznych i organizacji przetargów.
 • Zdobędzie również umiejętności planowania i organizowania gospodarki budżetowej w administracji publicznej.
 • Student zgłębi zagadnienia zarządzania wizerunkiem organizacji.
 • Studiując niniejszą specjalność zostanie także wyposażony w wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego.
 • Atutem studiów jest duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

Sylwetka absolwenta

 • Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podejmowania decyzji menedżerskich i skutecznego kierowania zespołem pracowników, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki regionu.
 • Absolwent posiada umiejętność skutecznego zarządzania w administracji z wykorzystaniem różnego rodzaju strategii. Potrafi zarządzać wizerunkiem organizacji w której pracuje, a także zarządzać promocją miast i regionów.
 • Absolwent opisywanej specjalności posiada szczególne kompetencje z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych, strategii rozwoju jednostek terytorialnych, marketingu w organizacjach non-profit,  prawa samorządowego, prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji.
 • Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu czynników sprzyjających prowadzeniu polityki samorządowej i zdobywania kompetencji w sprawowaniu funkcji samorządowej. Wie jak wykorzystać wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej, logiki prawniczej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej.
Praca po studiach

Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: specjalista ds. administracji i rozwoju, specjalista ds. zamówień publicznych, konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej, analityk ekonomiczny i prawny, przedstawiciel władzy samorządowej, asystent zarządu, kierownik biura czy polityk.

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/mies!