Działalność Naukowa GSW Milenium - 2018

Gość


Nasze ośrodki


2018
LISTOPAD
 • Dnia 26.11.2018r. w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. odbyło się I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych z cyklu: Od projektu do profesjonalizmu nt. Integracyjny kapitał środowisk studenckich. W seminarium wzięły udział organizacje studenckie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium: przedstawiciele Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” wraz z opiekunami koła: dr Anną Knocińską i dr Agatą Woźniak, opiekun Koła Naukowego Baby Start oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego GSW Milenium wraz z opiekunem, dr Sylwią Jabłońską.

  Na spotkaniu reprezentanci środowisk studenckich rozważali temat integracyjnego kapitału tychże organizacji oraz dzielili się swoją działalnością i zasobami. Następnie uczestnicy seminarium wzięli udział w inspirujących warsztatach szkoleniowych. Przedstawiciele naszych organizacji studenckich więzili udział w takim warsztacie jak „Komunikacja i wpływ społeczny w wychowaniu resocjalizacyjnym”, „Rola marzeń i motywacji wewnętrznej w edukacji” czy „Rękodzieło w terapii zajęciowej. Drzewko świąteczne DIY”.  Całe wydarzenie zakończyło się integracyjnym spotkaniem przy kolacji. 

  Zobacz galerię zdjęć

  Komunikat nr 1

  Komunikat nr 2
PAŹDZIERNIK
 • W dniach 25-27 października 2018 r. na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu odbyła się Konferencja Międzynarodowa TURYSTYKA KULTUROWA – TEORIA I PRAKTYKA. Stan badań, praktyczne zastosowania
  i perspektywy rozwoju. Konferencja została zorganizowana z okazji 10. rocznicy badań nad turystyką kulturową w Polsce oraz rozpoczęciem, dziesięć lat temu, działalności czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”.
  W konferencji wziął udział dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium. Był prelegentem wygłaszającym podczas sesji plenarnej wykład pt. „Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki”. Prowadził również warsztat „Jak budować szlak kulturowy i nim zarządzać?”, Ponadto, był członkiem w komitecie naukowym konferencji i przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego.

  Więcej informacji:
  http://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2018/3829-turystyka-kulturowa-dla-kogo-o-czym-dlaczego
  http://www.awf.poznan.pl/pl/przetargi-archiwum/14-inne?start=0
             Program
 
 

 • W dniach 18-19.10.2018r. na Univerzita Hradec Králové odbyła się już XXII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Socialia 2018 „Zagrożenia dla jednostki we współczesnym społeczeństwie” (XXII. mezinárodní vědeckou konferenci SOCIALIA 2018 "Ohrožení jedince v současné společnosti").

Tematyka konferencji była następująca:

  • Dziecko w zmieniającym się społeczeństwie.
  • Ryzyko dla starszych i firmy / Osoby starsze i zagrożenia współczesnego społeczeństwa.
  • Zapobiegawcze i represyjne podejście do ryzyka / Prewencyjne i represyjne podejście do zjawisk ryzyka.
  • Społeczne grupy ryzyka we współczesnym społeczeństwie / Zagrożone grupy społeczne we współczesnym społeczeństwie.
  • Rola szkoły w zdrowym rozwoju osobowości.
  • Wrażliwi i wysokiego ryzyka grupy dzieci i młodzieży jako przedmiot zainteresowania pedagogiki społecznej / zagrożonych grup dzieci i młodzieży jako przedmiot zainteresowania pedagogów społecznych.
  • Ewentualnie inne tematy odpowiadające tytułowi konferencji / Inne tematy odpowiadają zakresowi konferencji.

Naszą uczelnię podczas konferencji miały przyjemność reprezentować Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium dr Anna Knocińska z wystąpieniem nt. Idea i codzienność współczesnej profilaktyki społecznej oraz wykładowca GSW Milenium dr Sylwia Jabłońska z wystąpieniem nt. Obraz funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym w percepcji jej członków.

Pobierz program

Galeria zdjęć

 • W dniu 16.10.2018r. w Czerniejewie odbyło się Seminarium Naukowe pt.: "Oblicza przemocy w rodzinie - perspektywy i (re) witalizacja". W spotkaniu udział wzięli wykładowcy GSW Milenium oraz członkinie Koła Naukowo-Samokształceniowego "Pasjonat".  Seminarium zorganizowane zostało przez naszą uczelnię oraz Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, Zespół Interdyscyplinarny w Czerniejewie, Radę Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerniejewie.  Seminarium składało się z dwóch modułów: 

                1. Teoretyczne rozważania nad zjawiskiem przemocy w rodzinach dotkniętych kryzysem.
                2. Praktyczne aspekty mechanizmów przemocowych – profilaktyka, interwencja, terapia.

Prelekcje poprowadzili wykładowcy z Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium, Prezes SOPP VICTORIA, oraz psycholog, mediator rodzinny, terapeuta dziecięcy z WSUS Poznań. Wykłady skierowane były do wszystkich osób, które zainteresowane są problemami przemocy oraz problemami uzależnienia od alkoholu, czyli do pedagogów, psychologów, terapeutów, profilaktyków, członków zespołów interdyscyplinarnych, nauczycieli, studentów, a także osób doświadczających tych trudności. Przeprowadzone prelekcje pozostawiły uczestników w refleksji, że (…) „Po prostu trzeba ludzi kochać” oraz że praca w tego typu tematyce wymaga pamiętania o sercu, które należy wkładać w każde działanie czy inicjatywę.


                 Zobacz galerie zdjęć

                 Pobierz program

WRZESIEŃ
 • 17 września 2018 roku odbył się VI Zjazd Pedagogiki Społecznej nt. Pedagogika społeczna - pedagogika zaangażowania. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych, organizowany przez Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Zjeździe uczestniczyli eksperci współczesnej pedagogiki, między innymi prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, prof. dr hab. Wiesław Theiss, prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. Tadeusz Pilch, czy prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka. Wzięli w nim także udział przedstawiciele naszej Uczelni - Pani Dziekan dr Anna Knocińska, dr Sylwia Jabłońska oraz dr Przemysław Frąckowiak, którzy włączyli się w obrady plenarne i dyskusje w tzw. "podstolikach" tematycznych, gdzie poruszane były kwestie kondycji współczesnej pedagogiki, zmian w szkolnictwie, strategii budowania ładu społecznego, czy formacji pedagogów w warunkach zmiany społecznej. 
CZERWIEC  
 • W poniedziałek 4 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej UMiG Skoki odbyła się prezentacja przewodnika turystycznego pt: Skoki i okolice na sześć sposobów, opracowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej oraz Urzędu Miasta i Gminy pod redakcją dra hab. A. Mikosa von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znanego kulturoznawcy, historyka, praktyka i doświadczonego nauczyciela akademickiego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.
  Serdecznie gratulujemy.
                Galeria
 
MAJ  
 • W dniu 22.05.2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Pasje zawodowe – budowanie pozytywnego wizerunku szkół branżowych” zorganizowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu pod honorowym patronatem pana Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Jednostek Samorządu Terytorialnego, Izb Rzemieślniczych, Cechów, Przedsiębiorców, Szkół podstawowych i branżowych z Wielkopolski. Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium reprezentowali: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Anna Knocińska oraz Rektor dr Hubert Paluch z wystąpieniem nt. „Pasja w pakiecie z dyplomem”.
               Galeria
               Program 
               (źródło: www.cwrkdiz.poznan.pl)

 • W dniach 14-15 maja 2018 roku w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej” nt. Kapitału i deficytu pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji.  Jednym z głównych organizatorów była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. Patronat nad konferencją sprawował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

  Konferencję otworzyli przedstawiciele władz uczelni - organizatorów: dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium - Rektor GSW Milenium, dr Anna Knocińska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych GSW Milenium, prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk - Rektor WWSSE w Środzie Wlkp. oraz doc. dr Przemysław Frąckowiak - Prorektor WWSSE w Środzie Wlkp.
  Wystąpili również zaproszeni goście: Prezydent Miasta Gniezna – Tomasz Budasz oraz Senator RP – Robert Gaweł.
  Obrady rozpoczęły sesje plenarne, podczas których omawiane były m.in. zagadnienia związane z pedagogiką wsparcia społecznego.

  Po zakończeniu sesji plenarnych uczestnicy brali udział w pięciu sesjach panelowych. Podczas sesji omówione zostały zagadnienia związane z: interdyscyplinarnymi kontekstami problemów społecznych w cyklu życia człowieka, kapitałem i deficytem polskiego systemu resocjalizacji, starością jako przedmiotem społecznej troski - założenia a realia systemu wsparcia osób w podeszłym wieku, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - praca na zasobach uczniów, rodziny i szkoły oraz z działalnością organizacji studenckich jako inwestycji w rozwój kapitału społecznego.

  Uczelniane organizacje studenckie jakie wzięły udział w konferencji oraz wystąpiły podczas panelu nr 5 to m.in.: przedstawiciele Samorządu Studenckiego GSW Milenium, Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” GSW Milenium, Koła Naukowego Baby Start GSW Milenium, Koła Naukowego Resocjalizacji US, Koła Młodych Pedagogów PWSZ we Włocławku czy też Koła Naukowego Absolwentów Pedagogiki WWSSE w Środzie Wlkp.

  Drugiego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach szkoleniowych, odrębnie certyfikowanych. Tematyka warsztatów była związana z pracą z rodzicami w poradnictwie krótkoterminowym, odpowiedzialnością prawną i społeczną pedagoga, mobbingiem – zagrożeniem życia zawodowego, komunikacją bez granic – czyli integracją przez komunikację, autyzmem relacyjnym czy też z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia.

  Ponadto podczas konferencji miała miejsce wystawa fotografii Waldemara Stube pt. „Codzienność”. Zdjęcia powstały w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, które otrzymały  wyróżnienie National Geographic w kategorii Fotoreportaż.

  Konferencja została zorganizowana przez: Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium, Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej, Pracownię Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Uniwersytet Zielonogórski oraz Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).

  Zapraszamy na fotorelację

  www.konferencja.milenium.edu.pl

 
KWIECIEŃ  
 • W środę, 25 kwietnia 2018 r. w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium” odbyło się szkolenie dla Interesariuszy Zewnętrznych, Pracodawców i Sympatyków, z którymi od lat Uczelnia Nasza współpracuje. Temat szkolenia dotyczył Mobbingu jako zagrożenia życia zawodowego. Szkolenie miało na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska mobbingu, który to problem od wielu lat coraz bardziej narasta w naszym społeczeństwie. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia głównie dotyczyły uwarunkowań jego powstawania, przejawów oraz skutków w wymiarze biopsychospołecznym człowieka. Stanowiło ono również odpowiedź na zapotrzebowanie gnieźnieńskich pracodawców, którzy coraz częściej zaczynają prowadzić politykę prewencyjną nieetycznych i wrogich zachowań w swoim środowisku pracy. W ramach prelekcji przedstawiono również zróżnicowany, wieloaspektowy i specyficzny obraz osób doświadczających przemocy, ale i zwrócono uwagę na sytuację pracodawców, którzy niesłusznie zostali posądzeni o stosowanie działań przemocowych. Uzyskana amplifikacja wiedzy na temat mobbingu zainicjowała cykl spotkań wraz z pracodawcami z naszego regionu.

  Koordynator wydarzenia: Anna Sołtys- Stawowa, Pełnomocnik Rektora ds.Interesariuszy Zewnętrznych przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium
  Prowadzenie szkolenia: dr Aneta Kokot, Pracownia Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium przy Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium.
  Galeria

 

 
MARZEC  
 • W środę 21 marca 2018 r. Wydział Zamiejscowy GSW Milenium w Wągrowcu zorganizował wykłady otwarte dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży i Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie. Wykład na temat: „Znaczenie globalizacji, jako wielowymiarowego ekonomiczno-menedżerskiego zjawiska społecznego. Siła sieci społecznych” - wygłosił dr Peter Odrakiewicz, praktyk, nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Przed wykładem dziekan WZ GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi przedstawił uczniom informacje o uczelni oraz ofertę studiów, a po zakończeniu - udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez przyszłych studentów. Bardzo dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży: Pani Lucynie Sworowskiej i Pani Katarzynie Kulczyńskiej-Śródzie oraz Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie - Panu Robertowi Kornobisowi - za możliwość wygłoszenia wykładów.
  Galeria
 •  W poniedziałek 19 marca 2018 r. dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - przeprowadził kolejny wykład otwarty dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.  Przed rozpoczęciem wykładu, dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu przedstawił informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów na rok akademicki 2018/2019. Bardzo dziękujemy za ciepłe przyjęcie i możliwość wygłoszenia wykładu - dyrekcji Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie oraz Pani mgr Romanie Węgrzak i Pani mgr Marii Sierzchule.
  Galeria

 • W poniedziałek 12 marca 2018 r. około 120 uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu wysłuchało wykładu otwartego, który wygłosił dr hab. A. Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium – znany kulturoznawca, historyk, praktyk i doświadczony wykładowca Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Zarządzanie czasem wolnym”.

  Tradycyjnie, przed rozpoczęciem wykładu, dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi przeprowadził rozmowę z uczniami zespołu szkół, w trakcie której przedstawił informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów na rok akademicki 2018/2019.
  Bardzo dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu - Panu dyrektorowi Jarosławowi Berendtowi, Panu wicedyrektorowi ds. dydaktycznych Zbigniewowi Smolińskiemu oraz Pani wicedyrektor ds. wychowawczych Agnieszce Nowak - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria

 
 • W środę 7 marca 2018 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego mieli możliwość wysłuchania wykładu otwartego dr Anny Bęczkowskiej – doświadczonej wykładowczyni Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Komunikacja interpersonalna i negocjacje”. Przed wykładem dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu przedstawił uczniom informacje o uczelni oraz ofertę studiów. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół mgr Beacie Dobrochowskiej-Byczyńskiej - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria

 
 • W dniach 1-2 marca 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Miasta Historyczne 3.0. Konferencja: „Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu”, została zorganizowana pod patronatem Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) i Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO).  Wykładowca GSW Milenium dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt  uczestniczył w ww. konferencji oraz wziął udział w panelu MIASTO 24 GODZINY.
  program konferencji
  podziękowanie

 
LUTY  
 • W dniu 7 lutego 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie Rektor GSW Milenium, dr Hubert Paluch uczestniczył w spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr Jarosławem Gowinem oraz z Posłem na Sejm RP - Grzegorzem Piechowiakiem. Rozmowa dot. sytuacji niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce w kontekście Ustawy 2.0.

 
 • W środę 7 lutego 2018 r. odbył się kolejny wykład otwarty dla drugiej grupy klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. Wykład na temat: „Znaczenie globalizacji, jako wielowymiarowego ekonomiczno-menedżerskiego zjawiska społecznego. Siła sieci społecznych” - wygłosił dr Peter Odrakiewicz, praktyk, nauczyciel akademicki  z wieloletnim stażem. Jak zawsze bardzo dziękujemy za współpracę Dyrekcji Liceum - Panu mgr. Cezaremu Szypulskiemu i Panu mgr. Maciejowi Patelskiemu.
  Galeria

 
 • We wtorek 6 lutego 2018 r. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy mieli możliwość wysłuchania wykładu otwartego dr Anety Kokot - doświadczonej wykładowczyni Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium - na temat: „Bullying w klasie szkolnej - o przemocy i powodach dla których boimy się reagować”. Po wykładzie przedstawiono uczniom informacje o uczelni oraz ofertę naszych studiów. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół - Paniom mgr Róży Spychale i mgr Barbarze Krajniak-Vinke - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria

 
 • Na zaproszenie Regionalnego Centrum Edukacyjnego w Bydgoszczy, dr Aneta Kokot reprezentująca Biuro Karier oraz Pracownię Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego Auxilium przy GSW Milenium, przeprowadziła 2 lutego 2018 r., w Ciechocinku szkolenie dla kadry zarządzającej w środowisku oświatowym  w zakresie mobbingu w środowisku pracy. W ramach kilkugodzinnego spotkania w sposób twórczy przedstawiono proces i mechanizm powstawania przemocy w pracy, zakres jego przejawów oraz koszty jakie ponosi zarówno pracodawca jak i pracownik. Nie bez znaczenia stały się zagadnienia prewencji nieetycznych zachowań oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Zaproponowane treści spotkały się z entuzjazmem ze strony uczestników a ich doświadczenia własne stały się przyczynkiem do zmiany tej toksycznej sytuacji.
  Galeria
 
STYCZEŃ  
 • Z ogromną satysfakcją informujemy, że 31 stycznia 2018 r. odbył się pierwszy z cyklu wykładów otwartych dla klas maturalnych, prowadzonych przez wykładowców Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. Wykład na temat: "Moda i trendy na rynku pracy"- wygłosiła dr Aneta Kokot, pedagog, doradca zawodowy z wieloletnim stażem. Po wykładzie dziekan WZ w Wągrowcu dr Mykola Orlykovskyi opowiedział o uczelni i przedstawił uczniom ofertę naszych studiów. Bardzo dziękujemy Dyrekcji Liceum Panu mgr. Cezaremu Szypulskiemu, a Panu mgr. Maciejowi Patelskiemu - za możliwość wygłoszenia wykładu.
  Galeria
 
 • Informujemy, że dr Mykola Orlykovskyi opublikował kolejny artykuł naukowy w języku angielskim na temat: “Rolnictwo w Polsce i na Ukrainie – potencjał i dynamika zmian w produkcji” („Agriculture in Poland and Ukraine – Potential and Dynamics of  Changes in Production”) w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego (Scientific Journal Warsaw University of Life - Sciences Problems of World Agriculture).
  Links:

  https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.108

  http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_z4.pdf

 
 • Na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosława Gowina, Rektor GSW Milenium – dr Hubert Paluch wziął udział w Prezentacji projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” po konsultacjach społecznych. Podsumowanie konsultacyjnego etapu prac nad ustawą miało miejsce w dniu 22.01.2018 r. w Warszawie.
  Galeria

  Więcej informacji na stronie www.nauka.gov.pl  oraz www.konstytucjadlanuaki.gov.pl
 
   
 • Wykładowcy GSW Milenium - dr Sylwia Jabłońska oraz dr Przemysław Frąckowiak - wzięli czynny udział w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Zakład Pedagogiki Porównawczej oraz Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbyła się pod tytułem Rekonstrukcje kultury i edukacji. Dynamika selekcji i socjalizacji w perspektywie porównawczej w dniach 17-18 stycznia 2018 roku. Dr Sylwia Jabłońska zaprezentowała wystąpienie na temat Edukacja a budowanie jakości życia w okresie średniej dorosłości. Studia przypadków, a dr Przemysław Frąckowiak: Socjalizacyjny stygmat i kapitał niedostosowania społecznego. Referaty zostaną wydrukowane w czasopiśmie Studia Edukacyjne oraz w tomie pokonferencyjnym.
  Galeria