Działalność Naukowa GSW Milenium - 2014

Gość


Nasze ośrodki


2014
GRUDZIEŃ 2014  
 •  Udział dr Marii Gładyszewskiej w konferencji Kwalifikacje dla każdego. Nowe podejście do uczenia się przez całe życie – IBE, 10.12. 2014 roku Bydgoszcz.
 
 • IV międzynarodowa konferencja MANUFACTURING, którą - z okazji 95-lecia Wydziału - w dniach 08-10 grudnia 2014 roku w Poznaniu zorganizowana została przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W Konferencji uczestniczyła dr inż. Barbary Zasada. 
 
 • W dniach 8-9 grudnia 2014 r. w Pile, odbyło się II Międzynarodowe  Seminarium Naukowo - Szkoleniowe - "Kompetencje pracownika socjalnego we współczesnym życiu społecznym. Teoria i praktyka". Organizatorami konferencji były: GSW Milenium , PWSZ Piła , UMCS, UP im. KEN, UG, WWSSE Środa Wlkp., GOPS Czarnków, UKW. 
  Podczas spotkania podjęto tematykę z następujących obszarów: . 

  1. Rodzina – teoretyczny i praktyczny obszar badawczy pracy socjalnej.
  2. Badania nad rodziną w obszarze pracy socjalnej. Diagnoza, perspektywy i modele pracy z rodziną.
  3. Kompetencje pracownika socjalnego do pracy z rodziną dysfunkcyjną w perspektywie współpracy z wszystkimi instytucjami pomocowymi.
  4. Doradztwo i poradnictwo, pomoc i interwencja w rodzinie, w warsztacie kompetencji pracownika socjalnego.
  5. Indywidualne problemy rodziny w pracy socjalnej – bezrobocie, migracje, eurosieroctwo, bieda, przemoc, uzależnienia…
   informacje ogólne    program    komitet naukowy
 
 • W dniach 4-6  grudnia 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Intellectual Capital and Education”, zorganizowana przez  AEIB Vistula. W konferencji wzięli udział przedstawiciele GSW Milenium – Rektor dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Anna Knocińska.
  program  fotorelacja
 
LISTOPAD 2014  
 • Dnia  27 listopada 2014 roku odbyło się 50-lecie Zakładu Poprawczego w Poznaniu, dr Przemysław Frąckowiak wygłosił referat nt.: Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego. Organizator Zakład Poprawczy w Poznaniu.

 
 • 26 listopada 2014 roku – odbyła się konferencja Prostytucja nieletnich jako forma handlu ludźmi podczas której dr Przemysław Frąckowiak wygłosił referat wprowadzający w tematykę obrad. Współprowadził obrady wraz z dr Katarzyną Waszyńską. Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Poznaniu.

 
 • W dniach 25-26 listopada 2014 roku w Warszawie Pani dr Maria Gładyszewska wzięła udział w Konferencji „Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI”.
 
 • W Bydgoszczy 20 listopada 2014 roku odbyło się Seminarium Naukowe - KU LEPSZEJ PRAKTYCE - Przygotowanie studentów do efektywnego wejścia na rynek pracy w kontekście jakości realizowanych praktyk zawodowych, w której udział wzięła dr Maria Gładyszewska. Organizatorem Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 
 • 14 listopada 2014 roku udział dr Marii Gładyszewskiej w konferencji Eko czyli jak? Edukacja ekologiczna w regionie zorganizowanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 

 
 • Głównym punktem konferencji naukowej Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja dzieci w szkole, która odbyła się 5 listopada w GSW Milenium było przedstawienie raportu z badań na temat skali zjawiska migracji zarobkowej rodziców w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim i jej wpływu na sytuację dzieci w szkole.
  Uczestnicy konferencji wysłuchali także dwóch wykładów.
  Pierwszy z nich: Edukacyjno-zawodowe konteksty funkcjonowania młodych polskich emigrantów przedstawiła dr Joanna Kozielska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz GSW Milenium. Słuchacze dowiedzieli się z jakimi problemami borykają się młodzi emigranci decydując się na wyjazd, jakie zdobywają doświadczenia, czy jakie targają nimi emocje.
  Drugi wykład: Potencjał tkwiący w migracji – jak go wykorzystać w szkole wygłosiła dr Izabela Czerniejewska w Centrum Badań Migracyjnych. Autorka wykładu udzieliła uczestnikom konferencji kilku rad, w jaki sposób można podczas zajęć w szkole wykorzystać wiedzę i doświadczenia rodziców, którzy przebywają na migracji lub z niej wrócili.
  Ostatnim punktem konferencji było przedstawienie przez Annę Bentyn 
  aspektu prawnego migracji. 
  W swoim wystąpieniu odwołała się ona do przepisów prawnych, z którymi powinni zapoznać się rodzice przed wyjazdem z kraju, jak również nauczyciele oraz wychowawcy, którzy mają w swojej grupie, klasie dziecko z rodziny migrującej.
  prezentacja 1    prezentacja 2   plakat    fotorelacja

 
 PAŹDZIERNIK 2014  
 • Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS w Warszawie zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą problematyce prawa dowodowego: „Prawo dowodowe – nowe procedury, nowe wyzwania”, która odbyła się 30 października 2014 roku w siedzibie SWPS w Warszawie. W konferencji uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil. 

 
 • Forum Wymiany Doświadczeń dla Wytwórców Wyrobów Medycznych, organizator TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., 23-24.10.2014r. Uczestnictwo dr inż. Ewy Rajkiewicz.

 
 • Mediacja oraz inne polubowne formy rozwiązywania sporów pracowniczych” –  międzynarodowa konferencja naukowa pod tym tytułem odbyła się 23.10.2014 r. w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. W konferencji udział wzięła dr Karolina Tyc-Szmil.

 
 • 22-23.10.2014r. uczestnictwo prof. nzw. dr Lechosława Gwareckiego w Kongresie „Edukacja a Rozwój”- organizator: Wolters Kluwer –Dyrektor Szkoły – głos w dyskusji. 

 
 • Konferencja Naukowo-OrganizacyjnaTu powstała Polska” (Szlak Piastowski), 22 października 2014, Poznań. W konferencji uczestniczył dr hab. Armin Mikos, prof. GSW Milenium

 
 • W dniach 16-17 października 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Socialia 2014 nt. Aktualne zagadnienia profilaktyki zjawisk patologicznych i jej profesjonalizacja, zorganizowana przez  Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele GSW Milenium.
  program   fotorelacja

 
 • W dniu 16-17 października 2014 roku dr hab. Lech Kacprzak, prof. GSW Milenium wziął udział w Seminarium Naukowym na temat: Systemowych i obywatelskich uwarunkowaniach bezpieczeństwa, organizowanym przez Akademię Pedagogiczna w Krakowie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny w Siedlcach,  Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile, gdzie wygłosił referat: Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń.

 
 WRZESIEŃ 2014  
 • W dniach 26 i 27 września 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu odbył się V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Tematem Zjazdu Cywilistów były współczesne problemy prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nowej kodyfikacji poświęconej prawu obligacyjnemu. Uczestnictwo dr Karoliny Tyc-Szmil.

 
 • W dniach 15 - 19 września 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyło się 19 Sympozjum IGWT. Dnia 18 września odbył się panel pt. COMMODITY SCIENCE 2.0 AND PROBLEM OF SUSTAINABLE GROWTH FOR IMPROVEMENT OF LIFE QUALITY, którego organizatorem był prof. zw. dr hab. Romuald Zalewski. W panelu wzięło udział 10 profesorów reprezentujących kraje uczestniczące w Sympozjum. Komisja otrzymała dofinansowanie z DUN na organizację konferencji.

 
 • W dniach 8-9 września 2014 roku w Poznaniu odbyła się naukowa konferencja „Przestępstwa seksualne - perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna” zorganizowana przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS). W konferencji uczestniczyła dr Karolina Tyc-Szmil.

 
 • W dniach 8-11 września 2014 w Zakopanem odbyła się  konferencja naukowa z cyklu: Komunikowanie społeczne w edukacji – XV spotkanie. Komunikacja w zarządzaniu. Zarządzanie poprzez komunikowanie. Przestrzeń edukacji jako miejsce konfliktów i negocjacji.
  Organizatorami konferencji były: GSW Milenium wraz  z Uniwersytetem Macieja Beli w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytetem w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile, Uniwersytetem Śląskim w Opawie wraz z Wydziałem zamiejscowym w Karwinie (Czechy), Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie oraz Wydawnictwem Adam Marszałek. Podczas debat panelowych podjęto m.in.: rozmowy dotyczące zagadnień  z zakresu: konfliktu wewnątrz organizacji w pozytywnym i negatywnym podejściu oraz rozwinięto szeroko temat dotyczący życia szkoły jako organizacji w perspektywie definiowania sytuacji konfliktowych.

  program
     komunikat   fotorelacja

 
LIPIEC 2014  
 • W dniu 4 lipca 2014 roku w Lęborku odbyła się konferencja międzynarodowa Resocjalizacyjny wymiar pomocy jako forma skutecznego rozładowania napięć społecznych. Jednym z członków komitetu organizacyjnego był dr Przemysław Frąckowiak, który wygłosił  referat nt.: Paradygmaty czy paradoksy polskiej resocjalizacji.  Prowadził także obrady wraz z dr hab. prof. UMK Piotrem Krakowiakiem i dr Michałem Szykutem.  

 
  CZERWIEC 2014  
 • 26 czerwca 2014 roku Zakład Poprawczy w Poznaniu wraz z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu zorganizowali konferencję naukowo-szkoleniowa pt. Doskonalenie pracy resocjalizacyjnej w perspektywie nauk o kulturze fizycznej, podczas której dr Przemysław Frąckowiak wygłosił referat wprowadzający w tematykę konferencji jak również prowadził obrady.

 
 MAJ 2014  
 • 27 maja 2014 roku odbyła się konferencja Zagrożenia i przestępczość wobec dzieci i młodzieży w Internecie. Podczas spotkania dr Przemysław Frąckowiak wygłosił referat wprowadzający w tematykę konferencji, prowadził obrady. Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Zakład Poprawczy w Poznaniu.

 
 • W dniach: 12 – 14 maja 2014 roku, w siedzibie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Konteksty efektywności…”. Interdyscyplinarne konteksty efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
  Głównymi organizatorami konferencji były:  Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Ostfriesische Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (Niemcy).
  Zamierzeniem organizatorów było stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji nad badanymi zjawiskami. Umożliwiła to forma spotkania, które zostało podzielone na sesje plenarne,  panele tematyczne oraz warsztaty szkoleniowe.
  Panele dotyczyły m.in: zjawisk aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych bezrobociem,  osób starszych i niepełnosprawnych a także aktywizacji w obszarze resocjalizacji. 
  Formuła spotkania była niezwykle ciekawa, a dobór i jakość prelegentów oraz dociekliwi słuchacze dopełniły całości.
  komunikat    plakat     mapa    fotorelacja dzień pierwszy     fotorelacja dzień drugi

 
 KWIECIEŃ 2014  
 • 28 kwietnia 2014 roku w Czarnkowie odbyła się konferencja metodyczna Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie. Dr Przemysław Frąckowiak podczas konferencji wygłosił referat: Zachowania agresywne młodzieży jako problem społeczny

 
 MARZEC 2014  
 • W dniu 28 marca 2014 w Toruniu na terenie kampusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyło się I Międzynarodowe Seminarium ,,Za kurtyną resocjalizacji. Droga do wolności", którego organizatorem była Sekcja Resocjalizacji działająca przy uniwersytecie. Honorowym patronatem seminarium objęli: Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, Wielkopolskie Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych oraz Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W seminarium udział wzięli ludzie z kręgu nauki, studenci i pracownicy placówek o charakterze resocjalizacyjnym. GSW Milenium licznie reprezentowali wykładowcy i studenci kierunku pedagogika: dr Anna Knocińska, dr Przemysław Frąckowiak, mgr Sylwia Jabłońska, mgr Anna Hedrych-Stanisławska, Agnieszka Ciołek, Paulina Krygier.
  Zamierzeniem organizatorów było stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji nad badanymi zjawiskami. Umożliwiła to forma spotkania, które zostało podzielone na sesję plenarną oraz panele tematyczne. Panele dotyczyły zjawisk: demoralizacji, resocjalizacji, readaptacji. 
  Formuła spotkania była niezwykle ciekawa, a dobór i jakość prelegentów oraz dociekliwi słuchacze dopełniły całości. W ocenie studentek, szczególnie interesujące i godne uwagi były prezentacje brytyjskich gości, dotyczące zmian systemu probacji w Wielkiej Brytanii. Między innymi oceny tych zmian dokonał Robert Cotterell, zastępca dyrektora Służb Probacyjnych w Barnslay. Dało to możliwość krytycznego spojrzenia na koncepcję przekształceń funkcjonowania służby kuratorskiej w Polsce przez pryzmat doświadczeń transformacji probacji w innych krajach.
  fotorelacja

 
 • W dniach 20-22 marca 2014 r. Szkoła Wyższa Pracy Socjalnej Alice Salomon (Alice Salomon Hochschule) i Niemiecki Związek Zawodowy Pracy Socjalnej (Berufsverband für Soziale Arbeit) zorganizowały 3. Zawodowy Kongres Pracy Socjalnej. Hasło przewodnie kongresu brzmiało „Jesteśmy za etyką w pracy socjalnej”. Była to myśl przewodnia i główny temat kongresu.
  W kongresie wzięła udział przedstawicielka Studenckiego Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” działającego w GSW Milenium. Pani Agnieszka Ciołek wzięła udział w sympozjum na temat: „Praca socjalna - na drodze do etyki zawodowej”, podczas którego zajmowano się pytaniami: „Z jaką etyką i w którym kierunku ?”oraz „Jaką rolę odgrywa etyka zawodowa w codziennej praktyce?” W drugiej części spotkania wzięła udział w warsztatach, które miały na celu wymianę doświadczeń  pracowników socjalnych i studentów, związanych z zagadnieniami dyskryminacji i rasizmu w pracy socjalnej.

 
 • 17 marca 2014 roku -Debata społeczna: ofiary przestępstw, wprowadzenie w tematykę i moderowanie obrad przez dr Przemysława Frąckowiaka. Organizatorzy: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy UAM w Kaliszu.