Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Projekt „ Uczelnia dla wszystkich - Program likwidacji barier dostępności kształcenia”


Projekt „ Uczelnia dla wszystkich - Program likwidacji barier dostępności kształcenia”
wtorek, 9 lutego 2021, Rafał Wojtaszak


Z radością informujemy, iż Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium rozpoczyna swój udział w projekcie pt. „ Uczelnia dla wszystkich - Program likwidacji barier dostępności kształcenia”.

Głównie cele projektu to:

o    wsparcie zmian organizacyjnych Uczelni,

o    zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na terenie Uczelni,

o    wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni,

o    opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu realizowanych działań,

o    wprowadzenie do programów nauczania modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami,

o    realizacja szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni

 

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnościami objęła mgr Anna Sołtys-Stawowa.

O szczegółach projektu, i wszelkich podejmowanych działaniach w jego obszarze, będziemy informowali na bieżąco.

 

Projekt Uczelnia dla wszystkich - Program likwidacji barier dostępności kształcenia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium,  nr projektu POWR.03.05.00-00-A062/20 jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie  3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś Priorytetowa III-Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.