Aktualności

Gość


Nowy Koordynator praktyk w GSW Milenium!


Nowy Koordynator praktyk w GSW Milenium!
wtorek, 17 sierpnia 2021, Zuzanna Walczak

Informujemy, iż do zespołu Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium dołączyła dr Joanna Kozielska, która jest nowym Koordynatorem praktyk, a także Pełnomocnikiem Rektora ds. osób z niepełnosprawnością.
Od tej pory wszelkie sprawy związane z działanością Biura Karier GSW Milenium prosimy kierować do dr Joanny Kozielskiej:Kim jest nowy Koordynator praktyk Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium?

Zainteresowania naukowe dr Joanny Kozielskiej oscylują wokół zagadnień związanych z transnacjonalnym doradztwem biograficznym. W czasie studiów magisterskich i doktoranckich zajmowała się fenomenem polskich migracji zagranicznych i doświadczeń biograficznych polskich emigrantów poakcesyjnych. Ważkim zagadnieniem stało się w jej dociekaniach poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące wielu aspektów migracyjnej biografii – od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po te, decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez całe spektrum kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji – problemów dotyczących wielu płaszczyzn emigracyjnego życia. Zaproponowane przez nią ujęcie inspirować winno do namysłu nad jakością trajektorii migracyjnych biografii, wpisując się w nurt humanistycznego dyskursu nad temporalną wielowymiarowością życia człowieka, skazanego na permanentne szukanie swojego miejsca (do życia, pracy, wypełniania funkcji rodzinnych) w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości globalnej.

Do zainteresowań dr Kozielskiej włączyć należy także zagadnienia dotyczące: szkolnictwa zawodowego oraz rynku pracy a także aspiracji, planów i edukacyjno-zawodowych wyborów czynionych przez, przyjmującą różne strategie konstruowania przyszłości, młodzież; sukcesu zawodowego i percepcji jego uwarunkowań oraz postrzegania (przez jego odbiorców) procesu szkolnego doradztwa zawodowego, czego wyrazu można się dopatrywać w jej publikacjach.

Joanna Kozielska jest ponadto entuzjastką wykorzystywania niedyrektywnych form wspierania rozwoju w obszarze poradnictwa zawodowego (czy karierowego), bazującego na zdobywaniu doświadczeń, samodzielności i odpowiedzialności, czemu winna towarzyszyć umiejętność podejmowania, świadomych ich biograficznego charakteru, decyzji w różnych obszarach jednostkowego i społecznego funkcjonowania.

Laureatka licznych nagród naukowych Rektora UAM

Laureatka nagrody Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka (2016/2017)

Realizowała Grant Promotorski – Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pt. Emigracja zarobkowa i powrót do kraju. Studium socjopedagogiczne.

Stypendystka programu UNIkatowy Absolwent 2015 dla Postdoc’ów – Londyn, Szkocja

Stypendystka programu ERASMUS plus ((MOBILNOŚĆ KADRY AKADEMICKIEJ W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH)

1)Hiszpania (Uniwersytet La Coruna),

2)Portugalia (Uniwersytet Lusovona de Humanidades e Tecnologias )

Członkini (sekretarz) Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członkini  Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

Członkini (koordynator) Sieci UNITWIN NETWORK- międzynarodowa sieć uniwersytecka, działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).  Projekt: Life designing – poradnictwo i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i godnej pracy (koordynator oddz. Poznań)

Członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży (KNP PAN)

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych