PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I DORADZTWO ZAWODOWE

Gość


Nasze ośrodki


PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I DORADZTWO ZAWODOWE


W obliczu fali przemian makrospołecznych i globalnych szczególnego wzmocnienia wymagają podstawowe funkcje społeczne, jakie muszą być spełniane w skali powszechnej tj. opieka, socjalizacja, wychowanie, czy też edukacja w zakresie wsparcia zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. Są one bowiem warunkiem niezbędnym do utrzymywania, optymalizowania i modernizowania ładu społecznego, dynamicznej adaptacji do zmian społecznych i dynamiki rynku pracy oraz radzenia sobie z trudnościami i problemami narastającymi w realiach życia na poziomie mikro-, mezzo- i makrospołecznym w kontekstach: społecznym, zawodowym, opiekuńczo-wychowawczym. Bowiem tylko holistyczna troska o każdy obszar życia człowieka przyczynia się do prawidłowego rozwoju biopsychospołecznego, przygotowując go przy tym do wypełniania ról w życiu dorosłym.

Te podstawowe funkcje społeczne ulegają współcześnie erozji i rozregulowaniu, ma w nich miejsce niewydolność w szerokiej społecznej skali. Jest, będzie i musi być zapotrzebowanie na profesjonalne pedagogiczne wspomaganie procesów opieki, socjalizacji, wychowania i poradnictwa całożyciowego (w tym zawodowego), i to w skali masowej, w odniesieniu do wszelakich podmiotów: od jednostkowego rodzica po politycznych decydentów. W tym kontekście usytuowana jest specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe.

Szerokoprofilowa specjalność jest wynikiem szybkiego tempa zmian i postępującego rozwoju przez co sprawia, iż niezbędne staje się ciągłe pozyskiwanie i poszerzanie wiedzy oraz kompetencji na przestrzeni całego życia. Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całożyciowego uczenia się i rozwoju (poradnictwo całożyciowe). Takie podejście wymaga  traktowania planowania i realizacji kariery edukacyjno-zawodowej jako projektu życiowego
i implikuje stworzenie warunków, w których dzieci, młodzież i dorośli posiadaliby łatwy dostęp do rzetelnych informacji o rynku pracy oraz usług z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego. W tym kontekście misja poradnictwa zawodowego ulega poszerzeniu, stając się częścią kształcenia ustawicznego. W swych ostatnich dokumentach programowych zarówno Komisja Europejska, jak i OECD skupiły się na poradnictwie zawodowym oraz informacji, jako kluczowych obszarach polityki w kategoriach kształcenia ustawicznego, jak również rozwoju gospodarczego i społecznego. Zakres usług poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego ukierunkowany jest również na inkluzję osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym szczególnie osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób powracających na rynek pracy z zakładów karnych itp. Nie bez znaczenia w wyniku mobilności zawodowej (transnacjonalnej) staje się też wsparcie w zakresie poradnictwa wielokulturowego dla cudzoziemców (dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce). Trudności jakie pojawiają się na etapie zawodowym np. eurosieroctwo, brak zatrudnienia, mobbing itp. przekładają się bowiem na funkcjonowanie człowieka w życiu rodzinnym, szkolnym, przedszkolnym, czyli we wszystkich społecznych obszarach ,w których na co dzień uczestniczy dziecko, czy też dorosły. Stąd też fakt traktowania specjalności w postaci połączenia obszarów, a nie traktowania ich jako rozłącznego, fragmanterycznego wycinka rzeczywistości.

Kształcenie w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe obejmować będzie następujące zakresy: psychologiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania procesów opieki, socjalizacji, wychowania, poradnictwa; warunki, czynniki i prawidłowość pomyślnego ich przebiegu; dysfunkcje, trudności i zagrożenia procesów opiekuńczo-wychowawczych i doradczych; systemy opieki i rynku pracy, ich funkcjonowanie i organizacja; kierunki i strategie profilaktyki pedagogicznej; metodykę pracy opiekuńczej i oddziaływań wychowawczych; metodykę pracy doradcy zawodowego.

Szerokoprofilowana specjalność wypływa z niezbędnego założenia, że współczesne działania pedagogiczne muszą mieć charakter systemowy i kompleksowy, zachodzić na wszystkich etapach życia człowieka i wszystkich poziomach organizacji społecznej - indywidualnej, grupowej, instytucjonalnej. Winny uwzględniać przede wszystkim potrzeby, problemy i właściwości odbiorcy w kontekście otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wielokulturowości. Oparty o szerokie spektrum wiedzy teoretycznej (tj. moduł treści podstawowych i moduł treści kierunkowych), wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, daje absolwentom wielostronne kompetencje i wielorakie możliwości zatrudnienia, co umożliwi im twórcze kształtowanie własnej kariery oraz elastyczne dostosowanie do rynku pracy.

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe przygotowują absolwenta, który:

 1. Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
 2. Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 3. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 4. Ma świadomość i rozumienie wielorakich dylematów moralno-etycznych współczesnego życia społecznego, rozstrzyga je na gruncie praw człowieka, przyswoił i respektuje etyczne zasady pracy pedagoga i doradcy zawodowego. 
 5. Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego. 
 6. Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju i kształtowania się człowieka oraz z pedagogicznym oddziaływaniem na osoby, grupy i środowiska społeczne, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne występujące w skali mikro-, mezzo-, makro-społecznej i w skali globalnej. 
 7. Potrafi monitorować i diagnozować sytuację opiekuńczą i wychowawczą dzieci dorastających i młodzieży w rodzinie, grupie rówieśniczej, środowisku lokalnym oraz placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych; trafnie rozpoznaje stan, trudności i dysfunkcje oraz potrzeby opiekuńcze i wychowawcze w poszczególnych środowiskach społecznych.
 8. Zna funkcjonowanie systemu opieki i specyfikę określonych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz stosowane w nich działania opiekuńcze i wychowawcze.
 9. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi dorastającymi, młodzieżą oraz z rodziną.
 10. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie interwencji pedagogicznej, pomocy indywidualnej, pracy z grupą, pedagogicznego wspomagania rodziny.
 11. Jest przygotowany do prowadzenia terapii pedagogicznej w zakresie trudności wychowawczych i zaburzeń socjalizacji oraz trudności w uczeniu się.
 12. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, mediowania, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb,z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.
 13. Dysponuje wiedzą o zawodach, umie poruszać się po świecie zawodów, przeprowadzić analizę zawodu, gromadzić informacje o zawodach.
 14. Zna zjawiska oraz procesy psychologiczne i społeczne związane z pracą zawodową, wyborem zawodu i rozwojem zawodowym oraz czynnikami go kształtującymi w skali mikro-, mezo-, makro-społecznej i w skali globalnej.
 15. Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu poradnictwa zawodowego (całożyciowego) oraz instytucji go tworzących, a także przepisy prawa regulujące ich działalność.
 16. Potrafi projektować i wdrażać programy doradztwa zawodowego w zależności od potrzeb odbiorców oraz realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami  i służbami społecznymi.
 17. Posiada wiedzę, umiejętności w zakresie diagnozowania jednostki i organizacji w związku z potrzebami i działaniami doradczymi.
 18. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy doradczej.

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela  pedagoga  w przedszkolach,  szkołach  i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach, nauczyciela terapeuty pedagogicznego. Mogą być również zatrudnieni jako: szkolny doradca zawodu z przygotowaniem pedagogicznym, doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy,  doradca zawodowy w urzędach pracy i ich agendach, doradca personalny w agencjach zatrudnienia, w studenckich i lokalnych biurach karier, w organizacjach pozarządowych, w Centrach informacji i planowania kariery zawodowej, specjalista do spraw pracowniczych, specjalista do spraw zatrudnienia.
Są przygotowani do pracy w systemie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, żłobkach, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, profilaktycznych, terapeutycznych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych oraz w działach personalnych przedsiębiorstw.  

     

 

 Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/mies!