Resocjalizacja z prewencją kryminalną

Gość


Nasze ośrodki


Resocjalizacja z prewencją kryminalną

II stopień (studia magisterskie)


Praca po studiach

Absolwenci posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach profilaktyczno-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, Policji, służbach mundurowych, w kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych i zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, w innych instytucjach i ośrodkach zajmujących się prewencją kryminalną,  w organizacjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki i interwencji społecznej
i resocjalizacji

Opis specjalności

Jednym ze znamiennych rysów czasu współczesnego są narastające zagrożenia społeczne i patologizacja życia społecznego, zachodzące na wszystkich poziomach organizacji społecznej – indywidualnym, grupowym, instytucjonalnym, zbiorowym i makrospołecznym. Powoduje to zarazem stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów – pedagogów przygotowanych do pracy w wielorakich służbach społecznych i instytucjach działających w obszarze prewencji, kryminalnej, resocjalizacji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz wyspecjalizowanych w profilaktyce korekcji i terapii szeroko pojętego niedostosowania społecznego. Odpowiedzią na te uwarunkowania i potrzeby jest specjalność pedagogiczna resocjalizacja z prewencją kryminalną.

Szerokoprofilowa specjalność wypływa z niezbędnego założenia, że współczesne działania resocjalizacyjne muszą mieć charakter systemowy i kompleksowy, obejmować zwłaszcza wczesne stadia niedostosowania społecznego, działać głównie prewencyjnie wobec osób, grup, środowisk zagrożonych deprawacją, patologią, kryminalizację i marginalizację społeczną. Stąd profil specjalności obejmuje zarazem profilaktykę społeczną, a w tym takie zakresy jak: obszary i kierunki profilaktyki społecznej; instytucje i służby oraz ich zadania; strategie profilaktyczne; metody i formy działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; aktywizację wsparcia społecznego w środowiskach zagrożonych patologiami; działania sektora pozarządowego w obszarze niedostosowania społecznego. Kształcenie w zakresie resocjalizacji obejmować będzie w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na potrzeby realizacji korekcyjnego wychowania, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, zagadnienia opieki następczej i post- penitencjarnego usamodzielniania.

Kształcenie oparte o powyższe założenia, uwzględniające szeroki zakres wiedzy teoretycznej, wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, daje absolwentom rozległe kompetencje i możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej, a także stwarza podstawy do twórczego i aktywnego kształtowania własnego rozwoju zawodowego i elastycznego reagowania na trendy rynku pracy.

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja z prewencją kryminalną przygotowują absolwenta, który:
1. Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
2. Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
3. Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
4. Ma świadomość i rozumienie wielorakich dylematów moralno-etycznych współczesnego życia społecznego, rozstrzyga je na gruncie praw człowieka, przyswoił
i respektuje etyczne zasady pracy pedagoga.
5. Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego.
6. Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju
i kształtowania się człowieka oraz z pedagogicznym oddziaływaniem na osoby, grupy
i środowiska społeczne, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne występujące w skali mikro-, mezzo-, makro-społecznej i w skali globalnej.
7. Ma świadomość potrzeby działań prewencyjnych zmniejszających przestępczość i wykroczeń popełnianych przez ludzi na różnych etapach życia.
8.  Potrafi dostrzec objawy zjawisk i sytuacji kryminogennych i dostosować do nich  własne działania  prewencyjne.
9.  Zna szczegółowo oraz potrafi monitorować i diagnozować dysfunkcje, zagrożenia
i patologie społeczne, trafnie rozpoznaje symptomy określonych zagrożeń i zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach społecznych.
10. Potrafi projektować i wdrażać programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym i zaburzeniom socjalizacji oraz realizować je we współpracy
z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi.
11. Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu instytucji profilaktyki społecznej
i resocjalizacji, prewencji kryminalnej, a także przepisy prawa regulujące ich działalność.
12. Posiada wiedzę, umiejętności i warsztat w zakresie diagnozowania jednostki, rodziny, grupy, środowiska lokalnego w związku z potrzebami i działaniami prewencyjnymi
i resocjalizacyjnymi.
13. Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi i osobami dorosłymi
w środowisku otwartym, w warunkach wolności dozorowanej, izolacji społecznej oraz wsparcia post-penitencjarnego.
14. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, mediowania, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb,
z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.

     

  Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
- pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, kuratorzy, biegli sądowi i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Program studiów nie jest przepełniony wiedzą książkową, lecz uczy praktycznego wymiaru zawodu pedagoga, ponieważ został przygotowany we współpracy ze szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednostkami administracji samorządowej itp.

- Stosujemy nowoczesne metody kształcenia, studenci uczestniczą nie tylko w tradycyjnych wykładach, ale również w ćwiczeniach audytoryjnych, ćwiczeniach warsztatowych i zajęciach terenowych.

- Program kształcenia przygotowuje do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy w kraju i za granicą, ponieważ uczelnia wdraża Europejskie Standardy Nauczania w formie Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 i 7;

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.

-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.

•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/mies!