Wykładowcy

GośćWykładowcy na kierunkach PEDAGOGICZNYCH

 

 

DR PAULINA GOŁASKA-CIESIELSKA

Z wykształcenia psycholog i pedagog specjalny. Z zamiłowania terapeuta dziecięcy. Na co dzień pracuje klinicznie oraz prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii.
Specjalizuje się w terapii relacyjnej. Autorka projektu „Autyzm relacyjnie” www.inkubatorwins.pl/autyzm-relacyjnie/, www.autyzmrelacyjnie.pl


Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Poznaniu, w tym Fundacja "Dziecko w Centrum", ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci oraz Fundacja FIONA.
Prowadzi własną działalność terapeutyczną skupioną na promowaniu nurtu relacyjnego w terapii, i w tym podejściu pracuje również w Fionie.

Jej praca doktorska dotyczyła szeroko rozumianej rodzicielskiej refleksyjności, którą rozumie jako zdolność dorosłego do rozpoznawania i regulowania emocji własnych oraz dziecka.
Szkoli się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży – zarówno w kraju, jak i zagranicą.


Bliska jest jej praca terapeutyczna polegająca na wyzwalaniu aktywności własnej dziecka, wspieraniu jego rozwoju emocjonalnego oraz zdolności do symbolicznego myślenia.
Priorytetem jest dla niej nawiązanie kontaktu i stworzenie wystarczająco dobrej, bezpiecznej, opartej na obopólnym szacunku i życzliwości relacji.

Inspirację czerpie z wielu różnych podejść, m.in. niedyrektywnego w ujęciu H. Olechnowicz, interpersonalnego w ujęciu M. Zalewskiej, psychoterapii zorientowanej rozwojowo, terapii zabawą oraz psychoanalizy.
Jest zwolenniczką pracy terapeutycznej opartej na procesie oraz zagorzałym przeciwnikiem wszelkich form krzywdzenia dzieci, w tym krzywdzenia emocjonalnego.

Gdy nie ma wokół niej dzieci, pisze i realizuje aplikacyjno-badawcze projekty naukowe oraz popularyzuje nurt relacyjny, publikując artykuły popularno-naukowe oraz organizując spotkania dla rodziców.

   

DR SYLWIA JABŁOŃSKA

Pedagog, profilaktyk, działacz społeczny, menedżer oświaty, ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Absolwentka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w zakresie studiów licencjackich oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie magisterium.

W 2017 roku obroniła dysertację doktorską pt. Poczucie koherencji a jakość życia osób w okresie średniej dorosłości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
która została wyróżniona przez Radę WSE UAM.

Radna Miasta Gniezna w kadencji 2018-2023, v-ce Przewodnicząca Komisji Oświaty Miasta Gniezna, członek Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Gniezna, Senator GSW Milenium w kadencji 2017-2021, kierownik Pracowni Badań Pedagogicznych GSW Milenium, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, opiekun Samorządu Studenckiego GSW Milenium.

Autorka artykułów i współredaktorka publikacji książkowych, współorganizatorka konferencji i seminariów naukowych: w obszarze jej zainteresowań naukowych pozostaje tematyka różnic socjokulturowych, współczesnych ról społecznych i kulturowych, autoedukacji, kształcenia ustawicznego, potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, zasobów osobistych, kryzysów i sposobów radzenia sobie z nimi, jakości życia ludzkiego, wartości i celów człowieka w dobie zmian społecznych, a także szczęścia i sensu życia.

Współpracuje z licznymi instytucjami edukacyjnymi, w tym szkołami na wszystkich szczeblach edukacji, zakładami poprawczymi, Klubami Seniora, czy organizacjami pozarządowymi.

   

DR ANETA KOKOT

Dr nauk społecznych, adiunkt w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w Gnieźnie.

Psychoterapeuta w nurcie systemowym. Autorka licznych artykułów i pozycji zwartej w zakresie poradoznawstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Współorganizator licznych konferencji, seminariów naukowo-badawczych.Koordynator licznych inicjatyw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci, młodzieży i dorosłych) w województwie kujawsko-pomorskim i wielkopolskim znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. W ramach projektów unijnych pełniła liczne funkcje związane z szeroko rozumianym doradztwem/poradnictwem społeczno-zawodowym.

Biegły sądowy w zakresie przemocy w środowisku pracy.

Oprócz działalności naukowej dr Aneta Kokot na co dzień pracuje z dziećmi i z młodzieżą w szkole podstawowej.

DR KATARZYNA MIŁEK

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt  na Wydziale Nauk Społecznych w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium  oraz w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.  Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Bursztynowy Zamek w Kaliszu.

Dziedziny badawcze: twórczość, pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna, arteterapia. Swoje zainteresowania kieruje również ku terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj.  integracja sensoryczna,
sensoplastyka i in.

Doktor Katarzyna Miłek prowadziła zajęcia dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Ambasadzie RP w Kairze /Egipt/ oraz zajęcia z zakresu arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii dla studentów w Turcji i Egipcie.
Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych, jak również w monografiach.

MGR MARIA RUMINIECKA

Nauczyciel dyplomowany. Od 2002 roku wykładowca w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Milenium.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopeda w przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.

Na kierunku Pedagogika przygotowuje przyszłych nauczycieli do pracy zawodowej na etapie edukacji elementarnej. Zajęcia prowadzi odwołując się do szeroko pojętej praktyki, ponieważ jako wykładowca jest przede wszystkim praktykiem. Wykłada m.in. takie przedmioty jak np Metodyka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego i Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W latach 2001- 2013 pełniła funkcję doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego dla nauczycieli przedszkoli w Gnieźnie. W latach 2007-2013 koordynator Zespołu Doradców Metodycznych Miasta Gniezna. Dodatkowe doświadczenia w pracy zawodowej to m.in.: koordynowanie projektem unijnym „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” na terenie trzynastu  przedszkoli w Gnieźnie (POKL); koordynowanie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu; organizowanie i współorganizowanie ogólnomiejskich konferencji metodycznych dla nauczycieli placówek gnieźnieńskich; uczestniczenie w wielu szkoleniach metodycznych, konferencjach i seminariach naukowych; autor kilku publikacji dotyczących edukacji dzieci w wieku przedszkolnym; uczestniczenie w  projekcie Leonardo da Vinci Partnerships – wymiana doświadczeń systemu edukacji przedszkolnej pomiędzy Polską, Norwegią i Finlandią  – wyjazdy studyjne oraz doświadczenia w byciu ekspertem na liście MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli (2002-2010); od 2003 r. członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „KAJROS”.

Wykształcenie:
- magister pedagogiki
Kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
                         
Kwalifikacje dodatkowe:
- Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - logopedii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                                                            
- Studia Podyplomowe w zakresie arteterapii, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
- Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania placówką oświaty, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
- Studia Podyplomowe w zakresie edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
- Podyplomowe Studium Historii Najnowszej i Politologii, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Instytut Zachodni w Poznaniu

   

MGR PIOTR WILIŃSKI

Pedagog. Od 1996 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce pedagogicznej trudności szkolnych i trudności wychowawczych dzieci i młodzieży.

Specjalizuje się w budowaniu programów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz profilaktyce zachowań problemowych dzieci i młodzieży.

Od wielu lat zajmuje się teoretycznymi, praktycznymi i prawnymi aspektami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty.

Współpracuje z GSW Milenium, z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetem SWPS w zakresie kształcenia nauczycieli, psychologów i pedagogów, prowadząc zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych.

W GSW Milenium od lat prowadzi wykłady w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z pogranicza psychologii i pedagogiki.
   

 

 

DR AGATA WOŹNIAK

Pedagog specjalny, terapeutka.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej: poradnictwem rodzinnym, coachingiem rodzicielskim, interwencją kryzysową, a także szeroko rozumianą terapią pedagogiczną.

Prowadzi własną pracownię psychologiczno-pedagogiczną w Poznaniu. Zajmuje się konsultacjami i poradnictwem oraz terapią dla osób z trudnościami adaptacyjnymi, w kryzysach emocjonalnych, po urazach i doświadczeniach traumatycznych. Pracuje także z osobami potrzebującymi wsparcia w rozwoju osobistym.

Od ponad 6 lat współpracuje z publicznym przedszkolem w Poznaniu jako specjalista w zakresie porad i konsultacji dla rodziców.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Jest opiekunką i współorganizatorką Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” GSW Milenium, które  między innymi wspiera  rozwój rodziców i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   

  


Wykładowcy na kierunku ZARZĄDZANIE


 

MGR BEATA KOZAKOWSKA-BURDZIŃSKA

Absolwentka kierunku Prawo oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na Politechnice Poznańskiej.

Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz do zasiadania w radach nadzorczych. Złożyła egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Uchwałą  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych uzyskała wpis na listę  radców prawnych prowadzoną przez RadęOkręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Jest mediatorem m.in  przy Ośrodku Mediacji przy OIRP w Poznaniu. Od ponad  12 lat prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego  w Poznaniu w ramach, świadczy kompleksową obsługę i pomoc  prawną (w tym przed  urzędami  i sądami)  przedsiębiorcom i osobą prywatnym. Jest też wykładowcą prawa w Szkołach Wyższych.

   
 

MGR ANNA MRUGAS

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Specjalista z zakresu prawa pracy. Od ponad 20 lat piastuje stanowiska w miedzynarodowych korporacjach. Zaczeła pracę jako od specjalista ds. kadr, obecnie zajmuje stanowisko HR Business Partner w niemieckiej korporacji.

Studia podyplomowe z Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi pozwoliły jej zgłębiać tajniki miękkiego HR oraz wprowadzać w życie pomysły na ulepszenie pracy w działe personalnym. Dzięki nim wdrażała politykę personalną, prowadziła rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie oraz bezpośrednio-produkcyjne w niejednym zakładzie pracy.  Studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwoliły jej poznać zagadnienia bezpieczeństwa pracy w korporacjach oraz egzekwowania jego przestrzegania. Współpraca z Działem BHP pozwala jej w pełni przeprowadzać szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne z zakresu BHP.

Od 2014 roku współpracuje z portalem INFOR.PL, pisząc artykuły i dzieląc się praktyką z Czytelnikami. 

   
   

DR ANNA BĘCZKOWSKA

Absolwentka kierunku: zarządzanie i marketing na Politechnice Częstochowskiej; doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Opolski). Ukończyła także Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Wykładowca, pedagog, trener i doradca zawodowy, adiunkt w GSW Milenium, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz Pracowni Badań Pedagogicznych GSW Milenium. Jest autorką wielu publikacji dotyczących zarówno pedagogiki jak i zarządzania.

Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu konstruktywnej komunikacji. Specjalizuje się w: andragogice, psychologii zarządzania, komunikacji interpersonalnej i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

W GSW Milenium od lat jest promotorem prac licencjackich oraz prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: Pedagogika i Zarządzanie. Wykłada takie przedmioty jak: andragogika, przedsiębiorczość w oświacie, komunikacja społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie zespołem.

Jest opiekunką Koła Naukowo Baby Start działającego w filii GSW Milenium w Wągrowcu.

   
   

DR DANIEL BUDZEŃ

Doktor nauk społecznych w specjalności finanse publiczne, ukończył studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej a także studia Master of Business Administration (MBA). Wykładowca na studiach Master of Public Administration (MPA) i studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, doradca sektorowy ds. finansów lokalnych i zarządzania finansowego w projektach w Związku Miast Polskich, w przeszłości skarbnik miejski oraz wieloletni pracownik służb finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Autor artykułów w zakresie finansów lokalnych, w tym w zarządzania długiem lokalnym. W 2019 roku obronił rozprawę doktorską nt. Zarządzania długiem lokalnym na przykładzie miast na prawach powiatu. W GSW Milenium wykłada przedmioty z zakresu ekonomii i finansów.

   
   

DR JOANNA FLICIŃSKA-TURKIEWICZ

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Praktyk w zakresie wykorzystywania narzędzi on-line w celu budowania wizerunku, a także budowania i pozycjonowania stron internetowych.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w obszarze opieki zdrowotnej oraz zachowań konsumentów. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół kampanii społecznych i odnoszeniu zarówno korzyści społecznych, jak i biznesowych z ich realizacji, czego dotyczyła jej praca doktorska.

Wśród obszarów jej zainteresowań są także: szeroko pojęty marketing, szczególnie marketing internetowy oraz metody i techniki badań marketingowych.

Lubi odkrywać, poznawać, uczyć się nowych rzeczy. Interesuje się poznawaniem nowych kultur, zwłaszcza pozaeuropejskich. Pasjonują ją podróże, zarówno dalekie, jak i bardzo bliskie.

   
   

DR HAB. ARMIN MIKOS V. ROHRSCHEIDT

Profesor Wydziału Nauk Społecznych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej na kierunku zarządzania. Przewodnik miejski i pilot wycieczek, Organizator szkoleń pilockich i przewodnickich. Współzałożyciel i redaktor naczelny czasopisma „Turystyka Kulturowa”. Autor pierwszej polskiej monografii tej formy turystyki (Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. 2008, 2010, 2016), monografii o szlakach kulturowych (Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, 2010), odrębnej monografii Szlaku Piastowskiego (Szlak Piastowski w przebudowie. Struktura, zarządzanie, oferta turystyczno-kulturowa, 2013) i innych książek naukowych dotyczących turystyki kulturowej. Autor książkowego podręcznika Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa (2014) i monografii „Historia w Turystyce kulturowej” (2018). Współautor książki „Militarna turystyka kulturowa” (2011).

Koncentruje się na badaniu, doradztwie i opracowywaniu koncepcji zarządzania szlakami kulturowymi (m.in. autor koncepcji przebudowy lub tworzenia nowych takich systemów w Polsce i trzech innych krajach europejskich) i lokalnymi pakietami turystycznymi eksploatującymi zasoby dziedzictwa i walory oraz atrakcje kulturowe.

Zajmuje się także zarządzaniem interpretacją dziedzictwa w turystyce (seria artykułów, przygotowywana monografia) i organizacją zasobów i doświadczeń turystycznych w turystyce religijnej, miejskiej oraz ekomuzeach. Ostatnio wydał dwutomową monografię Zarządzanie w turystyce kulturowej t. I: Konteksty, koncepcje, strategie,  t. II: Obszary, relacje, oferta (Poznań 2020). Jest także popularyzatorem turystyki (autor lub redaktor 5 książkowych przewodników).

   
   

DR PIOTR/ PETER/ ODRAKIEWICZ

Adiunkt GSW Milenium, Dyrektor Naukowy Instytutu Badawczego, Doradca Biznesowy firm Marketingowych i HR /OB w tym jako Prokurent dla GPMI i doradca d/s międzynarodowych i rozwoju strategicznego dla Amex PPHU, Profesor wizytujący EU Erasmus, Profesor wizytujący Uniwersytet La Verne, CA USA,  nagrodzony przez Journal of Organizational Change Management, Holandia,UK,USA-EMERALD Recenzentem Roku,

Dr Peter Odrakiewicz  uprzednio pełnił wiele ról w zarządzaniu edukacja wyższą w tym w obszarach umiędzynaradawiania i wymiany w szkolnictwie wyższym w kraju m.i jako -Dziekan Wydziału Anglistyki - Lingwistyka Menedżerska - Program UE Poznań PWSB /European University of Business /2006-2014,  organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych międzynarodowych z nauk o zarządzaniu m.i Cooperating Globally, Innovation in Management, Business Education and Training, członek ONZ Global Compact www.unprme.org, Profesor wizytujący Uniwersytetu w Debreczynie i w University of La Verne, Ambasador HR Academy of Management w Polsce, prezes naukowy Global Partnership Management Institute, autor, współautor i redaktor wielu czołowych publikacji naukowych, w tym ponad 8 monografii, książek i rozdziałów w wiodących monografiach.

Współautor UN PRME MBA Toolkit-materiałów do nauczania programów MBA pilotowanego przez ONZ Pryncypia Odpowiedzialnej Edukacji Biznesowej,swoje unikalne badania,obserwacje i współprace międzynarodową w dziedzinie Zarządzania- Integrity,OB,HR ,Business Education in  Management prezentował na ponad 30 międzynarodowych  konferencjach naukowych w tym w Chicago, Nowym Jorku, Filadelfii, Boston, Orlando,Vancouver, Montrealu, Buenos Aires, Antalyi, Edynburgu, Londynie, Gironie, Wiedniu, Poznaniu, Gnieźnie i Warszawie

motto dr Odrakiewicza brzmi: „upodmiotowienie wszystkich w procesie, zaszczepienie umiejętności krytycznej oceny, aby wszyscy zaangażowani mogli osiągnąć najlepszy potencjał decyzyjny w zglobalizowanym, połączonym świecie), członek Polskiego Stowarzyszenia Studiów Kanadyjskich, stowarzyszenia absolwentów King's University College- Western University, Stowarzyszenie absolwentów University of Western Ontario - Londyn, Kanada, członek naukowy Academy of Management (http://www.aomonline.org/,profesor wizytujący wielu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mentor pokoleń przedsiębiorców oraz promotor dobrych ,etycznych praktyk biznesowych

Opiekun Klubów Naukowych i członek wielu towarzystw biznesowych i naukowych jak m.i Academy of Management ,USA, Szef zespołu badawczego HR Management-Zarzadzanie- Work Design Questionnaire na Polske-współpracujący z wiodącymi naukowcami m.i z University of Pennsylvania,USA, Kanady,Niemiec,Wielkiej Brytanii oraz Izraela.

Kontynuuje tradycje sportowe wyniesione z zespołu floretu Warty Poznań ,dzisiaj uprawiając amatorsko pływanie, jazdę rowerem, promuje działalność charytatywną przez Kluby Naukowe Milenium Management , czytelnictwo i zdrowy tryb życia


   
   

DR MIKOŁAJ ORLIKOWSKI (MYKOLA ORLYKOVSKYI)

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2016 roku Dziekan Filii GSW Milenium w Wągrowcu. W latach 2011 – 2016 wykonywał funkcje Prodziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu Agroekologicznego w Żytomierzu (Ukraina). Wydział składał się z 7 katedr, łączna liczba pracowników dydaktycznych - 250 osób i 1700 studentów.

W 2011 roku  został odznaczony odznaką Państwową „Doskonały Pracownik Edukacji Ukrainy” Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Wyróżniony listem gratulacyjnym od Departamentu Rozwoju Rolnictwa Żytomierskiej Administracji Państwowej, Ukraina.

W latach 2015 – 2016 był stypendystą międzynarodowego Programu im. Lane’a Kirklanda. Temat badania: „Polskie doświadczenia reform w gospodarce rolnej w okresie stowarzyszenia i członkostwa w Unii Europejskiej”.

W 2016 roku ukończył studia podyplomowe pn. «Logistyka» na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 2017 otrzymał dyplom uznania za osiągnięcia naukowe JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.

Jako naukowiec ma ponad 40 artykułów naukowych. Jest autorem podręcznika dla studentów szkół wyższych "Samozarządzanie (Time Management): praktyczne podstawy", monografii „Regionalna strategia inwestycyjna w sektorze rolnym”, w 2017 roku Wydawnictwo SGGW opublikowało jego monografię „Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy”.

W GSW Milenium prowadzi przedmioty związane z zarzadzaniem: Współczesne koncepcje zarzadzania, Podstawy zarządzania, Zarządzanie konfliktami w organizacji, Nauka o organizacji, Komunikacja w organizacji.