Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac

Gość


Nasze ośrodki


Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac

II stopień /studia magisterskie/

Opis specjalności

Celem specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków. Student poznaje nową i usystematyzowaną wiedzę w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kształtuje umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dowie się jak projektować zintegrowany system zarządzania zasobami ludzkimi, jak kształtować umiejętności kierownicze, w tym interaktywne działania.

Student nauczy się jak wartościować stanowiska pracy, jak zadbać o rozwój swój oraz swoich pracowników, a także dowie się jak w kreatywny sposób zarządzać wizerunkiem własnym. Podczas nauki zaznajomi się z nowoczesnymi metodami organizacji wydarzeń marketingowych.
Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu Studenci pozyskają wiedzę m.in. w zakresie uwarunkowań występujących na rynku pracy, a poszerzą wiedzę z dziedziny prawa pracy i będą mogli ją wykorzystać działach kadr i płac. Będą także potrafić efektywnie badać predyspozycje zawodowe kadry.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami kadr i płac zna standardy funkcjonowania profesjonalnego działu kadr i płac w strukturach organizacji lub w formie świadczonych usług zewnętrznych o tym charakterze. Potrafi poruszać się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz na gruncie kadrowo-płacowym w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.
Absolwent tej specjalności może się rozwijać jako specjalista aktywny zawodowo w obszarze kadr i płac, dokształci się też osoba poszukująca możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji, jak i Absolwent przygotowujący się do pracy w tej dziedzinie.
Absolwenci niniejszej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy m.in. na następujących stanowiskach: doradca personalny, konsultant ds. kariery, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, sekretarz biura zarządu, specjalista ds. rozwoju zawodowego, analityk pracy oraz specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr.

Atuty GSW Milenium

•    Wykładowcy – praktycy

Zajęcia na uczelni prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale przede wszystkim praktycy pracujący na co dzień zawodowo:
-  menedżerowie (ds. marketingu, logistyki, zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania jakością, wykorzystania systemów informatycznych w procesach zarządzania, zarządzania finansami oraz rachunkowości),
-  eksperci na rynku inwestycji
-  specjaliści ds. finansów, rachunkowości,
-  eksperci ds. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych i inni.

•    Studia o profilu PRAKTYCZNYM

-  Duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych, dyskusji.
-  Ponad połowa przedmiotów przewidzianych w programie studiów ma charakter praktyczny, ukierunkowany na wyrabianie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy zawodowej.

•    Zajęcia w soboty - niedziele / Zjazdy 2 razy w miesiącu

-  Niestacjonarny tryb studiów pozwala na łączenie studiów z pracą.
-  Praktyczny charakter studiów umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.


•    Wysokie stypendia - nawet 2000 PLN/mies!