Aktualności

Gość


Opublikowano materiały z konferencji: Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym. Stan obecny i perspektywy rozwoju


Opublikowano materiały z konferencji: Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym. Stan obecny i perspektywy rozwoju
czwartek, 21 października 2021, Zuzanna Walczak

Opublikowano materiały z konferencji:  Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym. Stan obecny i perspektywy rozwoju. 20 października br część materiałów została przekazana przez dziekana filii GSW Milenium w Wągrowcu dr. Mykolę Orlykovskyiego na ręce Burmistrza miasta Wągrowca Jarosława Berendta. Podczas najbliższych dni materiały zostaną także udostępnione dla czytelników we wszystkich bibliotekach Miasta Wągrowca.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i możliwość organizacji konferencji rektorowi Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium dr. Krzysztofowi Gawreckiemu, nauczycielom akademickim i studentom naszej uczelni, Burmistrzowi Miasta Wągrowca Jarosławowi Berendtowi i pracownikom urzędu miasta. Szczególne podziękowanie kierujemy także dla recenzenta książki dr. hab. Ludwika Wickiego, profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, za korektę książki Pani Elżbiecie Sobeckiej, za projekt okładki Pani Zuzannie Walczak, DTP: Małgorzacie Dyr i Martynie Wlazłowskiej z Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium”.  

Zachęcamy do zapoznania się w wersji papierowej z materiałami pierwszej konferencji „Zarządzanie strategiczne i inwestycyjne na poziomie lokalnym. Stan obecny i perspektywy rozwoju”. Konferencja była  współorganizowana przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium i Urząd Miejski w Wągrowcu. Została ona zorganizowana w ramach prac przygotowawczych Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku.
Celem konferencji była wspólna wymiana doświadczeń, omówienie współczesnych trendów rozwoju zarządzania strategicznego, przeanalizowanie danych dotyczących rozwoju miasta, szans i zagrożeń dla tego procesu, a także możliwości, jakie daje środowisko zewnętrzne oraz zarysowanie Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca do 2030 roku. W konferencji wzięły udział dwa zespoły, pierwszy pod kierownictwem Burmistrza Miasta Wągrowca Jarosława Berendta, i drugi na czele z rektorem Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, dr. Krzysztofem Gawreckim.

Włączenie studentów i nauczycieli akademickich Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, mieszkańców Wągrowca w proces opracowywania strategii rozwoju miasta, na równi z ekspertami, pracownikami urzędu i przedstawicielami samorządu, wzmacnia trafność wyboru priorytetów rozwoju miasta oraz zwiększa zaangażowanie i współodpowiedzialność interesariuszy za realizację jego zapisów.