Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”

Gość


Nasze ośrodki

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia „Q-Milenium”


Księga Jakości
Materiały szkoleniowe
PROC-001 Projektowanie, zatwierdzanie, ocena i przegląd programów kształcenia
PROC-002 Sprzedaż usług edukacyjnych i proces rekrutacji
PROC-003 Zatrudnianie, motywowanie, rozwój oraz ocenianie kadry naukowo - dydaktycznej
PROC-004 Monitorowanie osiągania efektów kształcenia studentów
PROC-005 Organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych
PROC-006 Organizacja praktyk studenckich
PROC-007 Proces dyplomowania
PROC-008 Dopasowanie systemu do wymagań prawnych i standardów szkolnictwa wyższego
PROC-009 Ewaluacja zajęć, monitorowanie opinii studentów
PROC-010 Rozwój umiejętności dydaktycznych kadry naukowej
PROC-011 Rozwój i utrzymanie infrastruktury i zasobów dydaktycznych
PROC-012 Rozwój i utrzymanie infrastryktury IT
PROC-013 Budowanie i utrzymywanie relacji z otoczeniem
PROC-014 Kształtowanie jakości obsługi administracyjnej studentów
PROC-015 Kształtowanie standardów uczciwości akademickiej
PROC-016 Aktywizacja studentów
PROC-017 Dystrybucja informacji o jakości kształcenia, promowanie standardów
SYS 01
SYS 02
SYS 03
SYS 04
SYS 05
SYS 06
SYS-07
Szczegółowe informacje
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształceniaMarta Purol
Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia